INFORMACE PRO FIRMY

 

Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu a musí splňovat limity obsahu sledovaných ukazatelů uvedených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a jeho vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 citované vyhlášky. viz níže na stránce:

Základní popis odpadu ke stažení zde.
(Zákazník předem povinně vyplní informace, které jsou mu známy a předloží obsluze na skládce)

Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu: 

 1. !! přijímáme pouze s vyhotovenými zkouškami, dle zákonů a vyhlášek !!
 2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo I. uvedené v tabulce níže, vyhlášky 294/2005 S. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže) 
 3. odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin v sušině odpadu, než je uvedeno v tabulce níže, vyhlášky č.294/2005 Sb. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže)
KATALOG – Přehled přijímaných odpadů na skládku.
Kód odpaduPopis odpaduKategorie odpadu
1Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
01 01 01Odpady z těžby rudných nerostůO
01 01 02Odpady z těžby nerudných nerostů O
01 03 06Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05O
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07O
01 04 09Odpadní písek a jíl O
01 04 10Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07O
01 04 13Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07O
2Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin
02 01 07Odpady z lesnictví O
10Odpady z tepelných procesů
10 01 01Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04)O
10 02 01Odpady ze zpracování strusky O
10 02 02Nezpracovaná struska O
10 05 15Jiné kaly a filtrační koláčeO
10 09 03Pecní struska O
10 09 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05O
10 09 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07O
10 09 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09O
10 09 99Odpady jinak blíže neurčené O
10 10 03Pecní struska O
10 10 06Licí forma a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05O
10 10 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07O
10 10 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09O
10 11 03Odpadní materiály na bázi sklených vláken O
10 12 01Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O
10 12 06Vyřazené formy O
10 12 08Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) O
12Odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 17Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16O
15Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 07Skleněné obalyO
16Odpady v katalogu jinak neurčené
16 11 04Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03O
16 11 06Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z ne metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05O
17Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01Beton O
17 01 02CihlyO
17 01 03Tašky a keramické výrobky O
17 01 07Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06O
17 05 04Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03O
17 05 06Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05O
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07O
17 08 02Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01O
19Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely O
19 08 02Odpady z lapáků písku O
← Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro výluhovou třídu č.I
→ Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány
Ukazateltřída vyluhovatelnosti I [mg/l]|UkazatelJednotkaLimitní hodnota
DOC50,00|BTEXmg/kg.sušiny6
jednosytné fenoly0,10|Uhlovodíky C10 – C40mg/kg.sušiny500
chloridy80,00|PAUmg/kg.sušiny80
fluoridy1,00|PCBmg/kg.sušiny1
sírany100,00|TOCmg/kg.sušiny30 0001) (3%)
As0,05|
Ba2,00|
Cd0,004|
Crcelk0,05|
Cu0,20|
Hg0,001|
Ni0,04|
Pb0,05|
Sb0,006|
Se0,01|
Zn0,40|
Mo0,05|
RL400,00|
 1. V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC Ɫ 50 mg/l
  Použité zkratky
  BTEX – suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
  C10 – C40 – uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
  PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyremu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)gluoranthenu, fluoranthenu, fenathrenu, chrysenu, indeno(1, 2, 3 -cd)pyremu, naftalenu a pyremu)
  PCB – polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 153, 180)
  TOC – celkový organický uhlík
  DOC – rozpuštěný organický uhlík