INFORMACE PRO FIRMY

 

Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu a musí splňovat limity obsahu sledovaných ukazatelů uvedených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a jeho vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 citované vyhlášky. viz níže na stránce:

Základní popis odpadu ke stažení zde.
(Zákazník předem povinně vyplní informace, které jsou mu známy a předloží obsluze na skládce)

Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu: 

 1. !! přijímáme pouze s vyhotovenými zkouškami, dle zákonů a vyhlášek !!
 2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo I. uvedené v tabulce níže, vyhlášky 294/2005 S. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže) 
 3. odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin v sušině odpadu, než je uvedeno v tabulce níže, vyhlášky č.294/2005 Sb. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže)
KATALOG – Přehled přijímaných odpadů na skládku.
Kód odpaduPopis odpaduKategorie odpadu
1Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
01 01 02Odpady z těžby nerudných nerostů O
01 03 06Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05O
01 04 09Odpadní písek a jíl O
01 04 13Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07O
10Odpady z tepelných procesů
10 01 01Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04)O
10 02 02Nezpracovaná struska O
10 09 03Pecní struska O
10 09 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05O
10 09 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07O
10 10 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07O
10 12 08Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování)O
10 13 14Odpadní beton a betonový kalO
17Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01Beton O
17 01 02CihlyO
17 01 03Tašky a keramické výrobky O
17 01 07Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06O
17 05 04Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03O
17 05 06Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05O
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07O
19Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely O
19 05 03Kompost nevyhovujících vlastnostíO
← Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro výluhovou třídu č.I
→ Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány
Ukazateltřída vyluhovatelnosti I [mg/l]|UkazatelJednotkaLimitní hodnota
DOC50,00|BTEXmg/kg.sušiny6
jednosytné fenoly0,10|Uhlovodíky C10 – C40mg/kg.sušiny500
chloridy80,00|PAUmg/kg.sušiny80
fluoridy1,00|PCBmg/kg.sušiny1
sírany100,00|TOCmg/kg.sušiny30 0001) (3%)
As0,05|
Ba2,00|
Cd0,004|
Crcelk0,05|
Cu0,20|
Hg0,001|
Ni0,04|
Pb0,05|
Sb0,006|
Se0,01|
Zn0,40|
Mo0,05|
RL400,00|
 1. V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC Ɫ 50 mg/l
  Použité zkratky
  BTEX – suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
  C10 – C40 – uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
  PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyremu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)gluoranthenu, fluoranthenu, fenathrenu, chrysenu, indeno(1, 2, 3 -cd)pyremu, naftalenu a pyremu)
  PCB – polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 153, 180)
  TOC – celkový organický uhlík
  DOC – rozpuštěný organický uhlík